Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước, hôm sau người cười


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)