Ai ơi chớ vội cười nhau,
Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)