Ai ơi chớ phụ Cồn Hàu,
Làm cho hai huyện cả giàu cả sang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001