Ai ơi chớ phụ đèn chai,
Thắp trong Cần Chánh, rạng ngoài Ngọ Môn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001