Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
Xem hoa bốn mắt, đi giày ba chân


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001