Ai ơi chớ lấy kẻo chầy,
Xem hoa bốn mắt, đi giày ba chân.


Khảo dị:
Ai ơi chớ lấy kẻo chầy,
Xem hoa bốn mặt, đi giày ba chân.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001