Ai ơi cứ ở cho lành
Tu nhân tích đức để dành về sau


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)