Ai ơi có câu thơ rằng:
Gửi thư rồi lại phong thư
Lá thắm cành xanh
Lênh đênh nổi giữa dòng nước chảy
Nhác trông lên bức gấm đề thư
Sao thầy mẹ người chả thương kẻ đào tơ liễu yếu
Sao thầy mẹ người chả khéo liệu khéo lo
Để cho ngựa Hồ chim Việt
Chim Việt đủ đôi
Chim Việt đôi nơi
Gần chả nên gần
Xa chả nên xa
Nhớ khách trăng già
Dan díu chi mãi
Biết bao giờ cho nên danh phận


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001