Ai ơi có biết cho không
Chăn loan còn đợi, gối huê phong còn chờ


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001