Ai ơi đừng phụ mụt măng
Mụt măng có nhỏ cũng bằng cây tre


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)