Ai ơi đừng phụ bát đàn
Nâng niu bát sứ bể tan có ngày


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001