Ai ơi đừng lấy làm lo
Dương xuân rồi cũng soi cho âm hàn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001