Ai ơi đừng lấy làm lo
Bóng son rồi cũng soi cho gương mờ


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001