Ai ơi đứng lại mà trông,
Kìa núi Thành Lạng, kìa sông Tam Cờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001