Ai ơi được ngọc đừng cười,
Ta đây mất ngọc rụng rời chân tay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001