Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đẵn thì vác cả cành lẫn cây


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001