Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đan thì lận tròn vành mới thôi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001