Ai ơi ăn bát cơm rau
Còn hơn chốn khác mâm thau chậu đồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001