Ai đua Sông Trước thì đua
Sông Sau có miếu thờ vua thì đừng


Khảo dị:
Muốn đua sông trước thì đua
Sông sau mắc miễu, mắc chùa đừng đi
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001