Ai đi bờ đỗ một mình
Cha chả là xinh!
Bận áo màu đinh
Quần thao cánh kiến
Tay đeo bộng giếng
Lại có xuyến vàng
Bịt khăn màu ngại
Chân lại mang giày
Anh tưởng là em thục nữ đồng trinh
Hay đâu em bậu lại goá chồng
Trời xui đất khiến đem lòng anh thương


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001