Ai đi đợi với tôi cùng,
Tôi còn dở mối tơ hồng chửa xe.
Có nghe nín lặng mà nghe,
Những lời anh nói như xe vào lòng.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975