Ai đi đâu đấy hỡi ai,
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.
Tìm em như thể tìm chim,
Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Đông.
Tìm bể Đông thấy lông chim nhạn,
Tìm bể cạn thấy đàn chim bay,
Hôm qua là chín, hôm nay là mười.
Tìm em đã mướt mồ hôi,
Lại đứt nút áo, lại rơi khăn đầu.
Tìm em chẳng thấy em đâu,
Lội sông thì ướt, quanh cầu thì xa.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975