Ai đem tôi đến chốn này,
Bên kia thì núi bên này thì sông.
Ai đem tôi đến đồng không,
Để tôi vơ vẩn tôi mong tôi chờ.


Khảo dị:
Ai đưa em đến chốn này,
Bên kia thì núi bên này thì sông.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009