Ai đem núi Nít sang sông,
Giữa dòng nước chảy bên đông có chùa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001