Ai đem em tới giữa đồng,
Chân bùn tay lấm mà lòng anh say.


Khảo dị:
Ai đem nhân ngãi xuống đồng,
Chân bùn tay lấm cực lòng anh thay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001