Ai đem em đến chốn này,
Thức khuya dậy sớm mắt cay như gừng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001