Ai đem con sáo sang sông,
Để cho con sáo sổ lồng nó bay.


Khảo dị:
Ai xui con sáo sang sông,
Để cho con sáo sổ lồng sáo bay.
Ai đem con sáo qua sông,
Cho nên con sáo sổ lồng bay xa.
Ai đem con khướu sang sông,
Để cho con khướu sổ lồng khướu ra.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001