Ai đem con kéc vô vườn,
Cho nên con kéc ăn buồng chuối tiêu.


Khảo dị:
Ai đem con kéc vô vườn,
Để cho con kéc ăn buồng chuối tiêu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001