Ai đưa tôi đến chốn này,
Bên kia nhà xác, bên này nhà điên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]