Ai đưa tôi đến chốn này,
Bên kia nhà xác, bên này nhà điên.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002