Ở sao như lụa đừng phai,
Tình chồng nghĩa vợ nhớ hoài không quên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]