Ở sao như lụa đừng phai,
Tình chồng nghĩa vợ nhớ hoài không quên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004