Ở nhà nhất mẹ, nhì con,
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)