Ở hiền thì lại gặp lành,
Ở ác gặp dữ tan tành như tro.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970