Ở chi hai dạ ba lòng,
Dạ cam thì ngọt, dạ bòng thì chua.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)