Ở đời phải phải phân phân,
Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)