Ở đời có bốn chuyện ngu:
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969