Ở đây lắm kẻ gièm pha,
Nói vào thì ít, nói ra thì nhiều.
Thương anh, thương đủ mọi điều,
Gió quanh em sẽ lựa chiều em che.
Ai nói chi chàng chớ có nghe,
Ông Tơ bà Nguyệt đã xe ta rồi.
Dù ai khuyên đứng, dỗ ngồi,
Thì chàng cũng cứ đãi bôi qua lần.


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006