Ở đây gần bạn gần thầy,
Có công mài sắt, có ngày nên kim.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970