Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
Vôi nào là vôi chẳng nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.


Khảo dị:
Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?
Nói ra đau đớn trong lòng,
Ấy cái nợ nần
, có phải chồng đâu.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004