Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất!
Anh có lại gần thì thành thất thành gia.
Em khuyên anh đừng lại lại qua qua,
Một mai kia thầy mẹ biết đặng đánh la tụi mình.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009