Ếch kêu dưới vũng tre ngâm,
Ếch kêu mặc ếch, tre dầm mặc tre.
Sinh con gặp phải buổi này,
Bao giờ mở mặt, mở mày con ơi.


Khảo dị:
Cóc kêu dưới vũng tre ngâm,
Cóc kêu mặc cóc, tre dầm mặc tre.
Cóc kêu dưới luống tre dầm,
Cóc
kêu mặc cóc, tre dầm mặc tre.
Cóc kêu dưới rãnh tre ngâm,
Cóc kêu mặc cóc âm thầm mặc ai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001