Ếch kêu dưới đám tre xanh,
Dượng mà lấy cháu, sao đành bụng cô.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001