Ầu ơ... bồng bống bông bông,
Lớn lên con phải cố học hành.
Học là học đạo làm người,
Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê.