Ấy ai vô phúc trên đời,
Ra đường gặp phải cậu trời bắt đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001