Ấy ai cắt mối tơ mành,
Cho thuyền quên bến cho anh quên nàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001