Ấu nào ấu lại tròn, bồ hòn nào bồ hòn lại méo
Anh mở lời nói khéo, em nghe trắc tréo khó trông
Đời thuở nhà ai hai gái lấy một chồng
Tiếc công chờ đợi, lại băng suối vượt đồng đến đây


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004