Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh,
Rót chén bạch định mời anh ấm trà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001