Ước gì em hoá ra dơi,
Bay đi bay lại tới nơi anh nằm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975