Đua nhau chăm việc cấy cày,
Mùa màng phong vận ta rày hưởng chung.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001