Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
Tua rua bằng mặt cất bát cơm chăm


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)