Đoá phù dung nở chung vườn ngự,
Then khoá bịt bùng gìn giữ bướm ong vô.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001