Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004